Framtidens bränsle för bilar

Diesel

Dieselolja (ofta kallat diesel) är ett petroleumbaserat drivmedel som används i motorer vars tändning baseras på kompression i stället för gnista. Namnet kommer av Rudolf Christian Karl Diesel (1858–1913), en tysk ingenjör som uppfann dieselmotorn. Dieselolja består huvudsakligen av kolväten med mellan 10 och 22 kolatomer. Den har oftast ett cetantal av minst 45 och tillverkas för det mesta med petroleum (råolja) som råvara. Dieselolja framställs på oljeraffinaderier ur råoljebaserade kolvätefraktioner som även kallas ”gasolja”, ”medeldestillat” eller ”petroleumdestillat”.

Fördelar med dieselbilar om man jämför med bensinbilar som båda använder fossila bränslen, är att de har högre verkningsgrad vilket innebär lägre bränsleförbrukning. Dieselmotorer är ofta kraftigare byggda än bensinmotorer vilket ger dieselmotorn en längre livslängd. Nackdelar är de höga utsläppen av partiklar, kväveoxider och kolväten. Kväveoxidutsläpp ger bland annat astmabesvär och lungfunktionsnedsättning samt bidrar till marknära, skadlig ozonbildning, övergödning och försurning. Ett sätta att försöka att komma tillrätta med dessa problem är att använda partikelfilter och katalysatorer.

Källa: Wikipedia

© 2018 Anders Claesson